آخرین بروز رسانی 29 مهر 1393
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
322.000.000
بهمن
سایپا
241.000.000
205.000.000
رامک خودرو
کرمان موتور
495.000.000
650.000.000
مدیران خودرو
412.000.000
389.000.000
810.000.000
آخرین بروز رسانی
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
385.000.000
315.500.000
303.000.000
350.500.000
295.300.000
بهمن
جیلران موتور
سایپا
201.220.000
193.160.000
202.080.000
241.830.000
کرمان موتور
639.000.000
470.300.000
مدیران خودرو
432.820.000
383.030.000
631.700.000
مدیاموتورز
1.020.000.00
990.000.000
830.000.000
نگین خودرو