آخرین بروز رسانی 26 اسفند 1393
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
320.000.000
بهمن
جیلران موتور
سایپا
275.000.000
208.000.000
کرمان موتور
510.000.000
610.000.000
مدیران خودرو
423.000.000
395.000.000
723.000.000
مدیاموتورز
1.193.000.00
1.830.000.00
866.000.000
نگین خودرو
آخرین بروز رسانی
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
303.000.000
350.500.000
295.300.000
385.000.000
315.500.000
بهمن
جیلران موتور
سایپا
202.080.000
241.830.000
201.220.000
193.160.000
کرمان موتور
470.300.000
639.000.000
مدیران خودرو
383.030.000
631.700.000
432.820.000
مدیاموتورز
990.000.000
830.000.000
1.020.000.00
نگین خودرو