آخرین بروز رسانی 9 اسفند 1393
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
319.000.000
280.000.000
بهمن
جیلران موتور
سایپا
200.000.000
250.000.000
کرمان موتور
490.000.000
601.000.000
مدیران خودرو
413.000.000
390.000.000
716.000.000
مدیاموتورز
1.183.000.00
867.000.000
1.193.000.00
نگین خودرو
آخرین بروز رسانی
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
295.300.000
385.000.000
315.500.000
303.000.000
350.500.000
بهمن
جیلران موتور
سایپا
241.830.000
201.220.000
193.160.000
202.080.000
کرمان موتور
470.300.000
639.000.000
مدیران خودرو
383.030.000
631.700.000
432.820.000
مدیاموتورز
830.000.000
1.020.000.00
990.000.000
نگین خودرو