آخرین بروز رسانی 6 بهمن 1393
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
320.000.000
بهمن
جیلران موتور
سایپا
202.000.000
245.000.000
کرمان موتور
595.000.000
580.000.000
مدیران خودرو
420.000.000
410.000.000
640.000.000
آخرین بروز رسانی
آسان موتور
آرین موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
295.300.000
385.000.000
315.500.000
303.000.000
350.500.000
بهمن
جیلران موتور
سایپا
241.830.000
201.220.000
193.160.000
202.080.000
کرمان موتور
639.000.000
470.300.000
مدیران خودرو
631.700.000
432.820.000
383.030.000
مدیاموتورز
830.000.000
1.020.000.00
990.000.000
نگین خودرو